Kempinga “Brekši” Iekšējās kārtības Noteikumi.

Kempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga noteikumus nosaka kempinga īpašnieks.
1. Lai iemitinātos „Kempingā Brekši”, jāaizpilda anketa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods.
2. Aizpildot anketu, viesis veic maksājumus kasē pēc kempinga apstiprinātiem izcenojumiem.
3. „Viesu namiņi Brekši” diennakts norēķinu stunda ir plks.12:00. Ja viesis paliek kempingā pēc plks.12:00, viesim jāmaksā ½ dienas maksa no kempinga mājiņas nomas(treileru vietas,telšu vietas nomas). Ja viesis paliek pēc plks.16:00, viņam jāmaksā par pilnu diennakti.
4. „Viesu namiņi Brekši” viesim ir tiesības izmantot visus servisa pakalpojumus, kurus sniedz kempings.
5. Kempinga viesiem ir tiesības informēt kempinga administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām , nepilnībām kempingā.
6. „Viesu namiņi Brekši” viesu pienākums ir, beidzoties uzturēšanās termiņam, uzaicināt administratoru pieņemt kempinga mājiņu, nodot mājiņas atslēgas un iznomāto inventāru.
7. „Viesu namiņi Brekši” viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
8. Uzturoties „Kempingā Brekši”, viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.
9. Uzturoties kempinga teritorijā, viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plks.23:00.
10. „Viesu namiņi Brekši” teritorijā atļauts uzturēties tikai anketā norādītām personām.
11. Autotransports ir jānovieto tam paredzētajā vietā, kuru ierāda administrators.
12. Aizpildot uzturēšanās anketu, norādīt autotransporta marku, valsts reģ.N/Z.
13. Treileri kempinga teritorijā jānovieto tiem speciāli aprīkotajās vietās, kuras ierāda kempinga administrācija.
14. Teltis, „Kempingā Brekši” Novietot tām paredzētajās, speciāli aprīkotajās vietās, iepriekš reģistrējoties pie kempinga administratora.
15. Atrodoties „Viesu namiņi Brekši” teritorijā, elektroierīces lietot saskaņā ar drošības tehnikas noteikumiem.
16. Kempinga mājiņās, kā arī kempinga koplietošana telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli atļautās , ar uzlīmi apliecinošās vietās.
17. Aizliegts kurināt ugunskuru tam neparedzētajā vietā, kā arī bez administratora atļaujas.
18. „Viesu namiņi Brekši” teritorijā jāievēro elementārās tīrības un kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Pēc virtuves priekšmetu lietošanas, atstāt to tīru. Nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros. Aizliegts izbērt atkritumus tualetēs, mazgājamās telpās.
19. „Viesu namiņi Brekši” darbinieki ir tiesīgi ne mazāk kā divu cilvēku sastāvā bez mājiņas viesu klātbūtnes ieiet telpā(mājiņā), lai novērstu avāriju, bojājumus.
20. „Viesu namiņi Brekši” administrācija neatbild par kempinga viesiem piederošās mantas saglabāšanu.
21. „Viesu namiņi Brekši” teritorijā visiem viesiem ir jāievēro Ventspils pilsētas domes saistošie kārtības noteikumi Nr.6.

Kempinga “Brekši” Pludmales un sanitārās
kārtības noteikumi.

Pludmales apmeklētājiem ir;
– pienākums ievērot Pludmales uzraudzības dienesta darbinieku norādījumus;
– pienākums ievērot sabiedrisko kārtību un drošību;
– aizliegts bojāt soliņus, žogus, rotaļu iekārtas, informatīvās norādes, atkritumu urnas, jebkuru citu inventāru;
– aizliegts peldēties apreibinošo vielu ietekmē;
– aizliegts peldēties bērniem līdz 12gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes;
– aizliegts peldēties, ja izvietota informācijas zīme “peldēties aizliegts”;
– aizliegts ūdenī un piekrastes zonā lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;
– aizliegts lauzt koku zarus vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt koku un krūmu mizu;
– pludmales teritorijā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem(automašīnām, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos transportlīdzekļus pludmales apsaimniekošanai kā arī operatīvos transportlīdzekļus;
– aizliegts piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest ūdenī.

Pludmalē nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskuru kurināšana, tas atļauts tikai speciāli noteiktās vietās.
Pludmalē aizliegts izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus.
Par Noteikumu neievērošanu un pārkāpumu izdarīšanu, personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu.
Patīkamu atpūtu!
Ar cieņu,
“Viesu namiņi Brekši” administrācija